Amsterdam (06) 83 599 882


Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemeen

1.1 Fizzík- Fitness Professional, KvK-nummer 18083860 in deze voorwaarden verder aangeduid als Fizzík- Fitness Professional.

1.2 Een klant is een gebruiker welke zich middels een ondertekende overeenkomst voor overeengekomen tijd heeft verbonden als sporter/gebruiker van de diensten van Fizzík- Fitness Professional. 

 

Artikel 2. Toepassing

2.1 Alle klanten ontvangen voor ondertekening van de overeenkomst deze algemene voorwaarden.

2.2 Klanten worden geacht deze algemene voorwaarden voor ondertekening te hebben doorgelezen en accepteren bij ondertekening van de overeenkomst deze voorwaarden.

2.3 Fizzík- Fitness Professional is gerechtigd deze voorwaarden, indien noodzakelijk te wijzigen en/of aan te vullen.

2.4 In gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist het management van Fizzík- Fitness Professional.

2.5 De voorwaarden zullen altijd op een zichtbare plaats ter inzage aanwezig zijn.

 

Artikel 3. Abonnement

3.1  Een Fizzík- Fitness Professional coaching traject bestaat uit: optimale persoonlijke begeleiding voor het inrichten van een gezonde leefstijl.

3.2  De overeenkomst is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

3.3  De overeenkomst is persoonsgebonden en heeft een minimale looptijd van 3 maanden met uitzondering van activiteiten met een anderszins vastgestelde duur zoals het Kickstart, Focus en Impact programma.

3.4  Binnen de lidmaatschapsstructuur en verlenging kunt u kiezen uit de volgende pakketten: 1, 2 of 3 trainingen per week, duo training, online coaching en schema op maat.

3.5  Een personal training abonnement start met 3 maanden en verloopt op basis van facturatie. Het abonnement Is na een periode van 3 maanden per maand opzegbaar. De opzegtermijn is 1 maand en dient schriftelijk aan Fizzík- Fitness Professional te worden gemeld.

 

Artikel 4. Kosten

4.1 De abonnementskosten kunnen worden voldaan (in overleg) in maandelijkse termijnen vooruit, of door betaling in één keer van het volledige bedrag door middel van een toegezonden factuur, hetgeen voldaan moet zijn voor aanvang van de contractperiode.

4.2 Fizzík- Fitness Professional bepaalt de hoogte van de abonnementskosten en is gerechtigd  deze jaarlijks te indexeren.

4.3 Fizzík- Fitness Professional behoudt zich het recht voor om de dienstverlening uit te stellen indien men het verschuldigde bedrag nog niet heeft voldaan.

 

Artikel 5. Trainingen

5.1 Om verantwoord sporten te kunnen waarborgen dient u, alvorens deel te nemen aan een van de activiteiten, het intakeformulier volledig te hebben ingevuld en ondertekend aan Fizzík- Fitness Professional te hebben toegestuurd. Pas na ontvangst van desbetreffend formulier zal er begonnen worden met de trainingssessies. Veranderingen betreffende u persoonsgegevens dient u per omgaande aan Fizzík- Fitness Professional door te geven.

5.2 Bij bevestiging van de inschrijving zal Fizzík- Fitness Professional meedelen wanneer en waar de klant verwacht wordt. Dit is uiteraard vooraf overlegd met de klant. Indien door welke omstandigheden dan ook een tijdstip niet door kan gaan is Fizzík- Fitness Professional  bevoegd om in overleg met de klant een ander tijdstip in te plannen.

5.3 Afmeldingen dienen 24 uur voordat de training begint bekend te worden gemaakt, dit geldt zowel voor Fizzík- Fitness Professional als ook de klant.

5.4  Afmeldingen binnen 24 uur voordat de training begint worden in rekening gebracht en kunnen niet ingehaald worden.

5.5  Een trainingssessie met Fizzík- Fitness Professional vindt minimaal een keer per week plaats en duurt 30 of 55 minuten. Wanneer de klant verhinderd is, kan de desbetreffende trainingssessie in dezelfde week worden ingehaald of maximaal 1 week vooruit worden geschoven.

5.6  Indien hier niet aan wordt voldaan kan een klant het recht verliezen de afspraak later in te halen.

5.7  Duo trainingen kunnen doorgang vinden ook wanneer slechts 1 van beide klanten aanwezig is. Deze trainingssessie wordt dan als dusdanig afgeboekt.

5.8 In zeer uitzonderlijke gevallen zoals ernstige blessures, ziekte of langdurige afwezigheid, zulks ter beoordeling van Fizzík- Fitness Professional , is het mogelijk om uw trainingen te “bevriezen” of te stoppen. In alle gevallen van “bevriezing” moet een schriftelijke aanvraag worden ingediend met bewijs.

 

Artikel 6. Uitvoering van de opdracht.

6.1 Op Fizzík- Fitness Professional rust de verplichting tot het, gelet op het doel en activiteit, zo goed mogelijk begeleiden van de klant gedurende de activiteit. Fizzík- Fitness Professional voert de werkzaamheden in het kader van de opdracht uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen.

 

Artikel 7. Gezondheid

7.1 De klant verklaart dat hij/zij naar beste weten gezond is en fysiek in staat om de instructies van  Fizzík- Fitness Professional zonder schade voor zijn gezondheid op te volgen. Bij twijfel verplicht de klant zich ertoe alvorens de overeenkomst met Fizzík- Fitness Professional aan te gaan, zijn arts te raadplegen.

7.2 Gedurende de duur van de overeenkomst is de klant tevens verplicht pijn(en), onbehagen, abnormale vermoeidheid en/of veranderingen in de lichamelijke conditie voor, tijdens als ook na de training te melden aan Fizzík- Fitness Professional .

 

Artikel 8. Aansprakelijkheid

8.1 Voor elke door Fizzík- Fitness Professional aanvaarde opdracht geldt dat er sprake is van een inspanningsverplichting. Fizzík- Fitness Professional kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet behaald resultaten.

8.2 Fizzík- Fitness Professional is uitsluitend aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht die het gevolg zijn van onzorgvuldigheid en ondeskundigheid bij het uitbrengen van adviezen en het uitvoeren van de opdrachten.

8.3 Fizzík- Fitness Professional  is niet aansprakelijk als de deelnemer op enigerlei andere wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgden van mondeling of schriftelijk door Fizzík- Fitness Professional gegeven instructies, dan wel aan de lichamelijke of geestelijke gesteldheid van de klant. De klant verklaart hierbij dat hij of zij het onderhavige sportonderricht uitsluitend en alleen voor eigen risico zal ontvangen.

8.4 Fizzík- Fitness Professional is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen.

8.5 Fizzík- Fitness Professional is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van gebruiker of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde inkomsten, verlies van gegevens, schade als gevolg van onjuiste of onvolledige informatie, schade als gevolg van ongeschiktheid van voorgeschreven of geleverde instructies.

 

Artikel 9. Overmacht, vakanties en algemene erkende feestdagen.

9.1 Fizzík- Fitness Professional is niet gehouden aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. De overeenkomst zal dan worden ontbonden. Bij ziekte van de personal trainer wordt voor de klant een alternatief geboden of de overeenkomst wordt verlengd met het aantal weken dat de trainer ziek is.

9.2 Vakanties van de personal trainer worden ruim van te voren aangekondigd.

9.3 De overeenkomst wordt dan verlengd met het aantal weken dat de personal trainer op vakantie is. Op algemene erkende feestdagen gaan de activiteiten niet door. Als de klant op deze dag een afspraak gehad zou hebben, wordt een alternatief tijdstip geboden of wordt het een dag of een week voorruit geschoven

 

Artikel 10. Ontbinding

10.1 Een tussentijdse beëindiging van de overeenkomst door de klant is alleen mogelijk op medische gronden met bewijs van een medische verklaring door een erkende arts of bij een verhuizing buiten een straal van 15 kilometer.

10.2 Fizzík- Fitness Professional doet geen restituties, anders dan bij tussentijdse opzeggingen met redenen genoemd in artikel 10.1

 

Artikel 11. Tussentijdse veranderingen

11.1 Het is te allen tijde mogelijk om het afgenomen 4,8 of 12 weken pakket te verlengen naar een maandelijks personal training- of duo- training traject of naar online coaching.

 

Artikel 12. Vertrouwelijkheid

12. 1 Fizzík- Fitness Professional is verplicht strikte vertrouwelijkheid in acht te nemen met betrekking tot ontvangen informatie van en over de klant. De persoonlijke gegevens van de klant zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden van Fizzík- Fitness Professional gebruikt. Desbetreffende gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld.

 

Artikel 13. Intellectueel eigendom

13.1 Alle door de opdrachtgever verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, trainings- en voedingsschema’s, opdrachten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software etc. ten behoeve van Fizzík- Fitness Professional zijn uitsluitend te vermenigvuldigingen door Fizzík- Fitness Professional ten behoeve van eigen gebruik in de eigen organisatie. Alle door de klant verstrekte stukken mogen niet door Fizzík- Fitness Professional zonder voorafgaande toestemming van de klant openbaar worden gemaakt, of ter kennis van derden gebracht op straffe van misbruik van het intellectueel eigendom van de klant.

 

Artikel 14. Overige zaken

14.1 Men dient om personal trainingen te kunnen doen in de health club hiervoor een apart lidmaatschap te nemen. Deze kosten vallen buiten de pakketten van Fizzík- Fitness Professional (met uitzondering van de 4,8 en 12 weken programma’s). Dit geldt ook voor de kosten van externen als sportartsen, therapeuten en de sporttesten, ook hiervoor wordt u apart gefactureerd. Deze zijn namelijk niet inbegrepen bij het abonnement/pakket van Fizzík- Fitness Professional.

14.2 U heeft de mogelijkheid uw overeenkomst binnen 4 dagen na datum van ondertekening te annuleren.

14.3 Fizzík- Fitness Professional  behoudt zich het recht om reserveringen te weigeren of de relatie (klant) met onmiddellijke ingang te ontbinden wanneer een klant herhaaldelijk niet volgens afspraak verschijnt, afspraken niet nakomt of na herhaaldelijk annuleren de contract termijnen overschrijdt. (Gedeeltelijke) restitutie van het betaalde bedrag vindt in dit geval nimmer plaats.

14.4 Met het oog op de gezondheid en hygiëne dient de klant schone sportschoenen voor in de zalen te dragen, schone kleding te dragen en een handdoek mee te nemen. 

 


Wil je gratis sport- en voedingstips ontvangen?

referenties

referenties
  • Meer dan uitstekende trainer.

    Mijn trainingen met Jan zijn ooit begonnen vanwege chronische blessures, zonder hem was ik hier niet vanaf gekomen. Het lees meer >>